งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

9

นางสาวปราถนา  มัครมย์
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

9

นางสาวบุณณดา  คำเสียง
เจ้าหน้าที่งาน

6

นายนพปฎล  ลาลุน
เจ้าหน้าที่งาน

6

นายอดิศักดิ์  นพแสง
เจ้าหน้าที่งาน

7

ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์  โคตรชมภู
เจ้าหน้าที่งาน

4

นางมัลลิกา  สิทธิโชค
เจ้าหน้าที่งาน

3

นางสาวอัฉราวดี  สันตพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน

3

นางนพวรรณ  สาธุการ
เจ้าหน้าที่งาน

55

นายปรเมษฐ์  เวชกามา
เจ้าหน้าที่งาน

ไม่มีชื่อ (รูปโปรไฟล์ Facebook) (5)

นายทวีทรัพย์  จันทรัตน์
เจ้าหน้าที่งาน

12

นายสุริยันต์  มัฆวิมาลย์
เจ้าหน้าที่งาน

4

นายจิรธร  บุญปัญญา
เจ้าหน้าที่งาน

Blue Professional Linkedin Profile Picture (1)

นางสาวทัตชญา  บุญตาโลก
เจ้าหน้าที่งาน

4

นางสาวนุสราภรณ์  คุดนา
เจ้าหน้าที่งาน

3

นางสาวศิริพร  ศิริวงษ์
เจ้าหน้าที่งาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. พัฒนาและส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ การทำธุรกิจขนาดย่อม และการประกอบอาชีพอิสระ
  2. วางแผนการดำเนินงาน ประสานความร่วมมือกับชุมชน บุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและทันกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษา
  3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและนักเรียน นักศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์การผลิตและบริการ สู่เชิงพาณิชย์
  4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับแผนกวิชาในการพัฒนาผู้เรียนทุกสาขาวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนให้มีความรู้และทักษะการเขียนแผนธุรกิจ การประกอบอาชีพอิสระ การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ และการตลาดยุคใหม่ (ยุคดิจิทัล )
  5. พัฒนาบุคลากรและทีมงานบ่มเพาะให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษาและบริการด้านบ่มเพาะอย่างมืออาชีพ
  6. เผยแพร่ความรู้ และผลการดำเนินธุรกิตามแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและได้ใช้ประโยชน์ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

Scroll to Top