งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3

นางยุภาพรรณ  ก้านเหลือง
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

11

นางนลินี  เดชวัน
เจ้าหน้าที่

2

นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ
เจ้าหน้าที่

1

นายเลิศ  ก้านเหลือง
เจ้าหน้าที่

5

นายธนกร  สุขส่ง
เจ้าหน้าที่

10

นางบุญมี  ฤกษ์ใหญ่
เจ้าหน้าที่

55

นายปรเมษฐ์  เวชกามา
เจ้าหน้าที่

7

นายอภิชัย  มีศิลป์
เจ้าหน้าที่

13

นายสุริยัน  คันศร
เจ้าหน้าที่

66

นายคณันท์  จันทร์อ่อน
เจ้าหน้าที่

4

นายจิรธร  บุณปัญญา
เจ้าหน้าที่

19

นายธรรมนอง  บุญสงค์
เจ้าหน้าที่

นางสาวสุมาลี  เทพเกษตรกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

นางสาวธัญลักษณ์  พงค์พีระ
เจ้าหน้าที่

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 5. จัดหา รวบรวม และพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้สอนสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
 7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
 8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 13. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายการ แก้ไขล่าสุด
แบบคำขออนุมัติโครงการ 2566 30 ต.ค. 2566
แบบคำขออนุมัติโครงการ 2563 30 พ.ย. 2563
แบบรายงานการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2563 18 พ.ค. 2564

 

Scroll to Top