งานวัดผลและประเมินผล

8

นายพรธิวา  วงษ์พิทักษ์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

6

นางสุกัญญา  ไกรราช
เจ้าหน้าที่

9

นางสาวมลฤดี  ยอดสิงห์
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวอัญชิษฐา  อัตถปรัชญาเมือง
เจ้าหน้าที่

3

นายวีระพงษ์  ธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่

13

นางสาวกณิกนันต์  ไกรวิเศษ
เจ้าหน้าที่

9

นายสิริชัย  สิมชมภู
เจ้าหน้าที่

3

นางสาวสุพัตรา  นิทัศนกุล
เจ้าหน้าที่

8

นายวุฒิจุฬา  ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่

4

นางสาวเยาวภา  เจริญทรัพย์
เจ้าหน้าที่

3

นางสาวศิริพร  ศิริวงศ์
เจ้าหน้าที่

5

นายฐานทัพ  จันติบุตร
เจ้าหน้าที่

6

นางสาวธัญรัตน์  โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่

4

นางสาวพิกุล  ศิริผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
 2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
 6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เอกสารงานวัดผลและประเมินผล ปีการศึกษา 2564
บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการเรียนรู้ ไฟล์ word

บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการเรียนรู้ ไฟล์ pdf
แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการเรียนรู้ ไฟล์ Excel
แบบสรุปผลการประะเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตพิสัย
PROGRESS CHART
คำร้องขอแก้ มส. ไฟล์ word
คำร้องขอแก้ มส. ไฟล์ pdf
รายงานผลแก้ มส. ไฟล์ word
รายงานผลแก้ มส. ไฟล์ pdf
คำร้องขอแก้ 0 ไฟล์ word
คำร้องขอแก้ 0 ไฟล์ pdf
รายงานผลการแก้ 0 ไฟล์ word
รายงานผลการแก้ 0 ไฟล์ pdf
บันทึกขออนุญาตให้ผลการเรียนรายวิชา ม.ส. ไฟล์ word
บันทึกขออนุญาตให้ผลการเรียนรายวิชา ม.ส. ไฟล์ pdf
รายงานผล ขร. ไฟล์ word
รายงานผล ขร. ไฟล์ pdf
Scroll to Top