งานวิทยบริการและห้องสมุด

6

นางสุกัญญา  ไกยราช
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

10

นางพีรรัชฎากรณ์  สุดประเสริฐ
เจ้าหน้าที่

1

นายภควัตร  สิงห์คำ
เจ้าหน้าที่

3

นางสาวภัทรธิดา  เทพแสง
เจ้าหน้าที่

4

นายวรพงษ์  ไกยราช
เจ้าหน้าที่

11

นางสาวธัญณิชา  สมนา
เจ้าหน้าที่

4

นายวิกร  สายรัตน์
เจ้าหน้าที่

4

นางสาวเยาวภา  เจริญทรัพย์
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวฐานมาศ  ป้องอ้อย
เจ้าหน้าที่

1

นางสาวฐิตารีย์  คำจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Scroll to Top