งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

4

นายประดิษฐ์  สมจันทร์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

7

นายสมคิด  พิมสอน
เจ้าหน้าที่

1

นายกรณ์  ก้านเพชร
เจ้าหน้าที่

5

นางกฤษณา  จันทร์เทศ
เจ้าหน้าที่

14

นายฉัตรชัย  นางวงค์
เจ้าหน้าที่

3

นางนพวรรณ  สาธุการ
เจ้าหน้าที่

3

นายวรพจน์  ศรีเมือง
เจ้าหน้าที่

10

นายจีรศักดิ์  ดุษฎี
เจ้าหน้าที่

3

นายรณกฤต  ณัฐยศกรนภา
เจ้าหน้าที่

4

นายพุตตาล  วรรณทอง
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวประวีณา  แสงลับ
เจ้าหน้าที่

2

นางสาวจิราภรณ์  แก้วรักษา
เจ้าหน้าที่

7

นางสาวทัตชญาทิตา  บุญตาโลก
เจ้าหน้าที่

นางสาวกาญจนา  ตอนศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถไปประกอบอาชีพได้
  2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุม กำกับ ดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Scroll to Top