งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

4

นายกัมปนาท พระสุพรรณ์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

6

นายนปฏล  ลาลุน
เจ้าหน้าที่

1

นางสาวภัทรภร  ทองใบ
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวพณิตกาญจน์  ทุมพร
เจ้าหน้าที่

6

นางสุกัญญา  ไกยราช
เจ้าหน้าที่

5

นายวุฒิภัทร  พนมมา
เจ้าหน้าที่

3

นางสาวศุทธ์หทัย  หาญไชย
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวอัญชิษฐา  อัตถปรัชญาเมือง
เจ้าหน้าที่

15.แผนกวิชาสถาปัตยกรรม

นายอาทิตย์  โทนะพันธ์
เจ้าหน้าที่

17

นางสาวสุภาวดี ปัสสาคำ
เจ้าหน้าที่

19

นายอัศวิน  ผาสุข
เจ้าหน้าที่

งานกีฬา

1

นายถาวร  นาคกระโทก
หัวหน้างานกีฬา

5

นายเมธาวุฒิ  แสงกล้า
เจ้าหน้าที่

4

นายวรพงษ์  ไกรราช
เจ้าหน้าที่

2

นายรุ่งนิรันดร์  กิตติพันธื
เจ้าหน้าที่

3

นายอัตตะพงษ์  ประโยตัง
เจ้าหน้าที่

6

นายศุภักษร  ศรีบุญเรือง
เจ้าหน้าที่

งานลูกเสือ

2

นายวีรยุทธ  กิ่งวิชิตร
หัวหน้างานลูกเสือ

3

นายรณกฤต  ณัฐยศกรนภา
เจ้าหน้าที่

4

นายกัมปนาท  พระสุพรรณ์
เจ้าหน้าที่

1

นายอินทร์  จงจำ
เจ้าหน้าที่

1

นายถาวร  นาคกระโทก
เจ้าหน้าที่

9

นางสาวปรารถนา  มัครมย์
เจ้าหน้าที่  

7

นางกาญจนา  ถามุลเลิศ
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวปรียาภรณ์  ประภาสัย
เจ้าหน้าที่

1

นายภควัตร  สิงห์คำ
เจ้าหน้าที่

2

นายคมกฤษณ์  ส่งคุณธรรม
เจ้าหน้าที่

11

นางสาวธัญณิชา  สมนา
เจ้าหน้าที่

13

นายวิสณุกรณ์  ดาวไสย์
เจ้าหน้าที่

ไม่มีชื่อ (รูปโปรไฟล์ Facebook) (5)

นายทวีทรัพย์  จันทรัตน์
เจ้าหน้าที่

1

นายจิระเดช  มัฆวิมาลย์
เจ้าหน้าที่

55

นายปรเมษฐ์  เวชกามา
เจ้าหน้าที่

11

นายนพพร  สมคิด
เจ้าหน้าที่

10

นางบุญมี  ฤกษ์ใหญ่
เจ้าหน้าที่

Blue Professional Linkedin Profile Picture (1)

นางสาวทัตชญาทิตา  บุญตาโลก
เจ้าหน้าที่

งานคลินิกคุณธรรม

1

นายบุญนาน  มากสิงห์
หัวหน้างานคลินิกคุณธนนม

2

นายจักรพันธ์  บุรณะ
เจ้าหน้าที่

1

นายจิรเดช  มัฆวิมาลย์
เจ้าหน้าที่

3

ว่าที่ร้อยตรี กฤศณัฎฐ์  กงกัญญา
เจ้าหน้าที่

งานรักษาดินแดน

ไม่มีชื่อ (รูปโปรไฟล์ Facebook) (5)

นายทวีทรัพย์  จันทรัตน์
หัวหน้างานรักษาดินแดน

7

ว่าที่ร้อยตรี อัครวัฒน์  โคตรชมภู
เจ้าหน้าที่

4

นายวรพงษ์  ไกรราช
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวพณิตกาญจน์  ทุมพร
เจ้าหน้าที่

8

นายเกียรติศักดิ์  เสวะนา
เจ้าหน้าที่

12

นายสุริยนต์  มัฆวิมาลย์
เจ้าหน้าที่

18

นายธนัทพงศ์  ศิริรัชฏานันท์
เจ้าหน้าที่

3

นายอัตตะพงษ์  ประโยตัง
เจ้าหน้าที่

2

นายรุ่งนิรันดร์  กิตติพันธ์
เจ้าหน้าที่

ชมรม TO BE NUMBER ONE

13

นางสาวกณิกนันต์ ไกรวิเศษ
หัวหน้าชมรม
TO BE NUMBER ONE

5

นายเมธาวุฒิ  แสงกล้า
เจ้าหน้าที่

6

นายนพปฎล  ลาลุน
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวปรียาภรณ์  ประภาสัย
เจ้าหน้าที่

3

นางสาวศุทธ์หทัย  หารไชย
เจ้าหน้าที่

3

นายวีรพงษ์  ธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่

10

นางบุญมี  ฤกษ์ใหญ่
เจ้าหน้าที่

2

นายมังกรทอง  พันธเสน
เจ้าหน้าที่

ชมรมวิชาชีพ

1

นายประชาไทย  ไกยฝ่าย
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ช่างยนต์

6

นายอินทร์  จงจำ
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ช่างกลโรงงาน/แม่พิมพ์โลหะ

1

นายสุพงศ์สิทธิ์  สมัครสมาน
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
เทคนิคการผลิต

1

นายสันติรักษ์  โตรัศมี
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ช่างโยธา

1

นายนิกร  จันทร์เทศ
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ช่างก่อสร้าง

1

นายเกรียงศักดิ์  คำหงษา
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

1

นายประยูร  เดือนเพ็ญ
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
เชื่อมโลหะ

1

นายเลิศ  ก้านเหลือง
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ช่างไฟฟ้ากำลัง

1

นายอรุณ  ทองกลม
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

1.แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายกัณหา  อุทธิเสน
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

นางลลิดา  โค้วไฟโรจน์  
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
การขายและการตลาด

1

นางธิดาวรรณ  สรรพศรี
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
การบัญชี

1

นายคำพา  ขันตี
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

นางสาวอัจฉราวดี  สันตพันธ์ 
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
เทคโนโลยียางและสามัญสัมพันธ์

1

นางสาวธิรณี  แสวงนาม
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
อาหารและโภชนาการ

1

นายทวีทรัพย์  จันทรัตน์
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้น ภายในสถานศึกษา
 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
 6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. สรุปผลและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Scroll to Top