งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

4

นายกัมปนาท พระสุพรรณ์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

6

นายนปฏล  ลาลุน
เจ้าหน้าที่

1

นางสาวภัทรภร  ทองใบ
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวพณิตกาญจน์  ทุมพร
เจ้าหน้าที่

6

นางสุกัญญา  ไกยราช
เจ้าหน้าที่

5

นายวุฒิภัทร  พนมมา
เจ้าหน้าที่

3

นางสาวศุทธ์หทัย  หาญไชย
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวอัญชิษฐา  อัตถปรัชญาเมือง
เจ้าหน้าที่

15.แผนกวิชาสถาปัตยกรรม

นายอาทิตย์  โทนะพันธ์
เจ้าหน้าที่

17

นางสาวสุภาวดี ปัสสาคำ
เจ้าหน้าที่

19

นายอัศวิน  ผาสุข
เจ้าหน้าที่

งานกีฬา

1

นายถาวร  นาคกระโทก
หัวหน้างานกีฬา

5

นายเมธาวุฒิ  แสงกล้า
เจ้าหน้าที่

4

นายวรพงษ์  ไกรราช
เจ้าหน้าที่

2

นายรุ่งนิรันดร์  กิตติพันธื
เจ้าหน้าที่

3

นายอัตตะพงษ์  ประโยตัง
เจ้าหน้าที่

6

นายศุภักษร  ศรีบุญเรือง
เจ้าหน้าที่

งานลูกเสือ

2

นายวีรยุทธ  กิ่งวิชิตร
หัวหน้างานลูกเสือ

3

นายรณกฤต  ณัฐยศกรนภา
เจ้าหน้าที่

4

นายกัมปนาท  พระสุพรรณ์
เจ้าหน้าที่

1

นายอินทร์  จงจำ
เจ้าหน้าที่

1

นายถาวร  นาคกระโทก
เจ้าหน้าที่

9

นางสาวปรารถนา  มัครมย์
เจ้าหน้าที่  

7

นางกาญจนา  ถามุลเลิศ
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวปรียาภรณ์  ประภาสัย
เจ้าหน้าที่

1

นายภควัตร  สิงห์คำ
เจ้าหน้าที่

2

นายคมกฤษณ์  ส่งคุณธรรม
เจ้าหน้าที่

11

นางสาวธัญณิชา  สมนา
เจ้าหน้าที่

13

นายวิสณุกรณ์  ดาวไสย์
เจ้าหน้าที่

ไม่มีชื่อ (รูปโปรไฟล์ Facebook) (5)

นายทวีทรัพย์  จันทรัตน์
เจ้าหน้าที่

11

นายเสริมศักดิ์  บุตรไชย
เจ้าหน้าที่

55

นายปรเมษฐ์  เวชกามา
เจ้าหน้าที่

11

นายนพพร  สมคิด
เจ้าหน้าที่

10

นางบุญมี  ฤกษ์ใหญ่
เจ้าหน้าที่

นางสาวทัตชญาทิตา  บุญตาโลก
เจ้าหน้าที่

1

นายจิระเดช  มัฆวิมาลย์
เจ้าหน้าที่

งานคลินิกคุณธรรม

1

นายบุญนาน  มากสิงห์
หัวหน้างานคลินิกคุณธนนม

2

นายจักรพันธ์  บุรณะ
เจ้าหน้าที่

1

นายจิรเดช  มัฆวิมาลย์
เจ้าหน้าที่

3

ว่าที่ร้อยตรี กฤศณัฎฐ์  กงกัญญา
เจ้าหน้าที่

งานรักษาดินแดน

ไม่มีชื่อ (รูปโปรไฟล์ Facebook) (5)

นายทวีทรัพย์  จันทรัตน์
หัวหน้างานรักษาดินแดน

7

ว่าที่ร้อยตรี อัครวัฒน์  โคตรชมภู
เจ้าหน้าที่

4

นายวรพงษ์  ไกรราช
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวพณิตกาญจน์  ทุมพร
เจ้าหน้าที่

8

นายเกียรติศักดิ์  เสวะนา
เจ้าหน้าที่

4

นางสาววลีรัตน์  ทองอินทร์
เจ้าหน้าที่

18

นายธนัทพงศ์  ศิริรัชฏานันท์
เจ้าหน้าที่

3

นายอัตตะพงษ์  ประโยตัง
เจ้าหน้าที่

2

นายรุ่งนิรันดร์  กิตติพันธ์
เจ้าหน้าที่

12

นายสุริยนต์  มัฆวิมาลย์
เจ้าหน้าที่

ชมรม TO BE NUMBER ONE

13

นางสาวกณิกนันต์ ไกรวิเศษ
หัวหน้าชมรม
TO BE NUMBER ONE

5

นายเมธาวุฒิ  แสงกล้า
เจ้าหน้าที่

6

นายนพปฎล  ลาลุน
เจ้าหน้าที่

5

นางสาวปรียาภรณ์  ประภาสัย
เจ้าหน้าที่

3

นางสาวศุทธ์หทัย  หารไชย
เจ้าหน้าที่

3

นายวีรพงษ์  ธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่

10

นางบุญมี  ฤกษ์ใหญ่
เจ้าหน้าที่

4

นางสาววลีรัตน์  ทองอินทร์
เจ้าหน้าที่

2

นายมังกรทอง  พันธเสน
เจ้าหน้าที่

ชมรมวิชาชีพ

1

นายประชาไทย  ไกยฝ่าย
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ช่างยนต์

6

นายอินทร์  จงจำ
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ช่างกลโรงงาน/แม่พิมพ์โลหะ

1

นายสุพงศ์สิทธิ์  สมัครสมาน
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
เทคนิคการผลิต

1

นายสันติรักษ์  โตรัศมี
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ช่างโยธา

1

นายนิกร  จันทร์เทศ
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ช่างก่อสร้าง

1

นายเกรียงศักดิ์  คำหงษา
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

1

นายประยูร  เดือนเพ็ญ
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
เชื่อมโลหะ

1

นายเลิศ  ก้านเหลือง
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ช่างไฟฟ้ากำลัง

1

นายอรุณ  ทองกลม
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

1.แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายกัณหา  อุทธิเสน
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

นางลลิดา  โค้วไฟโรจน์  
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
การขายและการตลาด

1

นางธิดาวรรณ  สรรพศรี
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
การบัญชี

1

นายคำพา  ขันตี
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1

นายกรณ์  ก้านเพชร
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว

1

นางสาวธิรณี  แสวงนาม
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
อาหารและโภชนาการ

3

นางสาวอัจฉราวดี  สันตพันธ์ 
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
เทคโนโลยียางและสามัญสัมพันธ์

1

นายทวีทรัพย์  จันทรัตน์
ประธานที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้น ภายในสถานศึกษา
 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
 6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. สรุปผลและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Scroll to Top