งานครูที่ปรึกษา

5

นางวราดา ขันตี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

4

นางสาวปราณี  รองสุพรรณ์
เจ้าหน้าที่

8

นางสาวสยุมพร  กุมพันธ์
เจ้าหน้าที่

8

นายวุฒิจุฬา  ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
  2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
  3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
  4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็น และข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน ให้ความคิดเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
  5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
  6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้องจากเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งการขาดเรียน

แบบฟอร์มหนังสือขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนครูที่ปรึกษา

แบบฟอร์มทำเนียบเครือข่ายผู้ปกครอง

แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลเครือข่าย

แบบฟอร์มบันทึกรายงานการส่งเกรดให้ผู้ปกครอง

แบบฟอร์มใบส่งจดหมายถึงผู้ปกครอง

แบบฟอร์มเอกสารบันทึกข้อมูลการเยี่ยนบ้านผู้เรียน

แบบฟอร์มบันทึกการคัดกรอง

ประวัตินักเรียนนักศึกษา แรกเข้าปีการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
Scroll to Top